StartVoorpaginaPersbericht Platform Basisinkomen start 20 september 2015 Inloggen

Presentatie PBi 20 september 2015

De Balie Amsterdam

 1. Het initiatief voor een Platform Basisinkomen (PBi) komt van de Vereniging Basisinkomen (VBi). Op 20 september 2014 kwamen verschillende organisaties bij elkaar in Breda. Tijdens deze bijeenkomst ontstond het idee van een “HUB”, een samenwerkingsverband van websites van aangesloten organisaties. Dat idee hebben wij uitgewerkt tot het Platform Basisinkomen.
 2. De opzet van het oprichten van dit Platform Basisinkomen is vooral de krachten te bundelen van alle voorstanders van het basisinkomen en gezamenlijk het touw van het basisinkomen dezelfde kant op te trekken, namelijk: die van het “Onvoorwaardelijk (Volwaardig) Basisinkomen” zoals dit in het convenant, dat we hebben opgesteld en ondertekend, is omschreven met de vier criteria waaraan het moet voldoen, te weten: IEDEREEN, INDIVIDUEEL, GEEN VERPLICHTE TEGENPRESTATIES OF ONDERWERPING AAN TOETSEN en HOOG GENOEG om in materiële en immateriële basisbehoeften te kunnen voorzien (ook als je geen andere bron van inkomsten hebt).
 3. Op 5 juli 2015 hebben vijf partijen die zich hierin hebben kunnen vinden een convenant getekend. Dit convenant is gepubliceerd op de website www.platformbasisinkomen.eu. Het convenant laat de vormgeving zien van de beoogde samenwerking binnen het bestaande en nog verder te ontwikkelen netwerk van onderling verbonden organisaties. Het convenant geeft ook de werkwijze van deze samenwerking weer, de criteria die daarop van toepassing zijn en de wijze waarop wij op organische wijze die samenwerking verder willen ontwikkelen.
 4. Wat is nu de bedoeling van deze samenwerking? Het gaat vooral om DOEN. Dus: niet praten maar doen!

Wat betekent dat DOEN in concreto?

 • vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de invoering van het basisinkomen
 • het onderhouden van het platform door het delen van kennis, informatie en inspiratie
 • het bieden van een podium voor discussie over voor- en nadelen van het basisinkomen en het bevorderen van experimenten en sociale innovatie.

Waar is die samenwerking in concreto op gebaseerd?

 • de samenwerking tussen partijen is coöperatief, positief en constructief
 • de samenwerking is gebaseerd op denken, delen en doen
 • deze samenwerking kent een heldere structuur, eenvoudige kaders en criteria die leiden tot een beweging van waardering voor elkaar en positieve dynamiek met elkaar.Wat betekent die samenwerken in concreto in de praktijk?
 • partijen baseren hun organisatie van samenwerking op het sociocratisch model:
 • partijen formeren een bestuur dat bestaat uit één persoon per aangesloten organisatie. Deze vertegenwoordiging kan worden uitgebreid met een tweede persoon die gekozen wordt door diezelfde organisatie (linking pin).
 • het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bijeen en kiest voor elke bijeenkomst de voorzitter en de verslaglegger. Het bestuur stelt een jaarlijks actieprogramma op.
 • besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats op basis van argumenten, bezwaar en geen overwegend bezwaar. De oordeelsvorming is positief dynamisch.
 • het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent lidmaatschap, samenwerking, secretariaat, financieel beheer, onderling gedrag en gezamenlijk optreden naar buiten. Wat zijn de acties voor de komende tijd? versterken van de werkwijze van de website van het PBi en de onderlinge verbondenheid met de websites van aangesloten en nog aan te sluiten organisaties
 • versterken van de onderlinge werkwijze, opstellen van een huishoudelijk reglement en “kaders en criteria” van samenwerking
 • benaderen van organisaties die willen samenwerken en met elkaar bepalen hoe die onderlinge samenwerking er uit kan gaan zien (ieder zijn bijdrage)
 • aandacht geven aan experimenten door bekend maken en inzichtelijk maken
 • afstemming over internationale samenwerking, wetenschappelijke contacten en ander vormen van samenwerking
 • website beheer afstemmen over inhoudelijke profilering, rollen en verantwoordelijkheden
 • financiering van de organisatie
 • optreden naar buiten
 • vaststellen vergaderfrequentie website beheer (structuur en layout) en organisatiebeheer (opbouw en ontwikkeling). Tot nu toe is zeer frequent vergaderd in deze consolidatiefase.

Reacties zijn gesloten.

WordPress Login Beveiligd met Clef