StartOrganisatieBesluitvormingsstructuur Inloggen

Ongelijke, unieke, gelijkwaardige personen

Algemeen

Het Platform Basisinkomen (PBi) is een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband van organisaties die het Onvoorwaardelijk Basisinkomen, het OBi, als een onmisbaar middel zien. Een middel dat onderdeel uitmaakt van verschillende middelen die deze organisaties willen inzetten om hun doel te bereiken.

Het Platform Basisinkomen (PBi) heeft als doel het bevorderen van de kennis over, de discussie rond en de invoering van het OBi. Een doel dat door elk van de organisaties op een geheel eigen wijze wordt aangevlogen, ingestoken, aangepakt. Het is deze diversiteit die het Platform Basisinkomen krachtig en bijzonder maakt. Bijzonder omdat tot nu toe organisaties zich nog nauwlijks samengebundeld hebben om een gezamelijk gedragen inzicht, middel tot hun doel gezamelijk te dragen, te promoten, te steunen.

Samenwerken vanuit eigenheid

De samenwerking in het Platform Basisinkomen is gebaseerd op een gezamenlijk verlangen. Het verlangen om het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi) bekend te krijgen, bediscussieerd te laten worden en zelfs ingevoerd te zien worden. Binnen afzienbare tijd zelfs, dat invoeren. De doelen van de aangesloten organisaties hebben allemaal een andere focus dan het OBi. Uitzondering daarop is Vereniging Basisinkomen. De vereniging is geheel gewijd aan het OBi. Daar elke organisatie andere doelen heeft, kan geen van de organisaties aanspraak maken op meer belang dan de ander. Het is evenmin de wens van de deelnemende mensen van elke organisatie. Zij zijn geïnteresseerd in met elkaar samenwerken. Samen werken aan de invoering van het OBi. Elk vanuit de eigen hoek, vanuit de eigen visie, op basis van de eigen overtuigingen, visie op de wereld als een geheel. Opnieuw is de diversiteit de kracht.

Bij deze eigenheid en samenwerking hoort een speciaal van werken, van besluiten. In het Platform Basisinkomen (PBi) werken we op basis van co-creatie. Samen brengen we in wat we te bieden hebben en maken daar samen het Platform mee. Wanneer we besluiten hoort daar een bijpassende besluitvormingsmethode bij. Binnen het PBi gebruiken wij de sociocratische besluitvormingsmethode.

De sociocratische besluitvormingsmethode

De methode gaat uit van een overtuiging. De overtuiging is dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Geen van de mensen die ergens aan deelnemen kan zich beroepen op meer waard te zijn dan een ander. Elk mens is gelijkwaardig aan een ander mens. Wat geenszins zegt dat alle mensen gelijk zijn. Het gedachtegoed gaat juist uit van het standpunt dat juist alle mensen anders zijn, dat ze allemaal ongelijk van elkaar zijn. Elk mens is uniek. In de methode is dat juist de kracht. Elk mens heeft een eigen, unieke kijk op de wereld. Vanuit dat standpunt gezien dus iets bij te dragen wat niemand zo kan zien. Elk mens heeft namelijk zijn/haar eigen unieke pad door het Leven gelopen. Deze ervaringen en wijsheid die zo vergaard is, is enig in zijn soort. Door het samen te voegen, komt een breed, gevarieerd beeld van de werkelijkheid tot stand. Het brede, gevarieerde beeld geeft de mogelijkheid tot een weloverwogen, van vele kanten bezien besluit. Dat is: als je elkaar ook werkelijk als gelijkwaardig beschouwd. De methode geeft daar vorm aan door iedereen aanwezig in de groep een gelijke stem te geven. Besluiten worden alleen aangenomen wanneer niemand in de groep bezwaar heeft. Het bezwaar wordt geacht zwaarwegend en beargumenteerd te zijn.

Consent, geen consensus of veto

Het besluiten op basis van geen zwaarwegend beargumenteerd bezwaar is een constructie waarbij mensen het min of meer oneens mogen zijn met het besluit. Het is echter geen hardgrondige onenigheid. Bij de zogenaamde democratische besluitvorming kan een net geen helft van de groep het volledig oneens zijn met het genomen besluit. Beargumenteerde of onbeargumenteerde tegenstand, het maakt niks uit. Een besluit wordt aangenomen geacht wanneer ‘de helft + 1’ voor gestemd heeft. Het is ook geen consensus. Bij consensus zijn alle stemmenden ‘Voor’ het genomen besluit. Mensen hebben het besluit zo in elkaar gestoken dat het besluit door iedereen gedragen wordt. Bij sociocratische besluitvorming is dat onnodig. Geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het besluit, is al voldoende om het besluit te laten doorgaan. Het sociocratische besluiten staat ver af van het werken met het recht van ‘Veto’. Wanneer veto-besluitvorming aan de orde is, hebben mensen in de groep een groter belang toegekend gekregen dan anderen. Zij mogen dan ‘veto’ roepen waarmee het besluit in het geheel wordt geblokkeerd. Zonder verder ook maar enige vorm van beargumentering te hoeven geven.

Co-creëren gaat alleen samen met consent of consensus

pbi basis bloem

Afbeelding 1: De basis insteek van PBi

De mensen die nu deel uit maken van de groep achter het PBi zijn van mening dat zij samen werken aan een gezamenlijk doel. Zij werken elk vanuit hun eigen achtergrond aan het doel om het OBi bekendheid te geven en ingevoerd te krijgen. Daarin vinden zij zichzelf gelijk aan elk van de anderen. Het PBi is een co-creatie. Logischerwijs past daar alleen een besluitvormingsmethode bij waarin die ervaren gelijkheid fundamenteel wordt toegepast. Het sociocratische overleg- en besluitvormingsmodel is zo’n model.

Op het moment, augustus 2015, bestaat de kerngroep uit één vertegenwoordiger per organisatie.

PBi gegroeid

Afbeelding 2: PBi gegroeid.

Wanneer het PBi nog meer mensen gaat krijgen die zich vanuit nog weer andere organisaties gaan aansluiten, zullen zij allemaal opgenomen worden in dit besluitvormingsmodel.

Dit plaatje laat zien hoe dat nu werkt. Het PBi is de cirkel. Van elke organisatie komt iemand deelnemen aan de besluitvorming van de PBi. Zij besluiten bij consent wat te doen aangaande het PBi.

Platform Basisinkomen in de groei

De verwachting is dat het PBi mettertijd uit de kluiten zal wassen. Het sociocratische besluitvormingsmodel blijft aan de orde. Het plaatje laat een kleine groei zien. Het laat tevens al zien dat grenzen te erkennen zijn. Wanneer de binnencirkel uit meer dan 12 mensen zou moeten gaan bestaan, is het tijd op te gaan delen. Twaalf mensen is een maximale groepsgrootte voor een vloeiende, (pro-)actieve, samenwerkende, op elkaar betrokken functionerende groep volgens diverse insteken op het menselijk gedrag zoals psychologie, sociologie en pedagogie. Misschien handig van die inzichten gebruik te maken.

PBi heel groot

Afbeelding 3: De PBi is heel groot

Wanneer de binnencirkel uit meer dan twaalf mensen gaat bestaan dan is het nevenstaande plaatje een indicatie hoe het gaat werken.

De groene ‘cirkel’ is de kerngroep. Elke persoon in de kerngroep is dan de vertegenwoordigende van zijn/haar eigen ‘bloemetje’ Voor elke bloemetje geldt dat het een zelfde structuur als de kerngroep kan gaan aannemen. Uitgaande van heel veel zich aansluitende organisaties. De besluitvorming vloeit twee kanten op. Wat de kerngroep besluit, dient consent op te leveren in elk van de subgroepen, wat de subgroepen inbrengen wordt weer met consent door de anderen overgenomen en doorgevoerd. Wil gelijkwaardigheid geborgd blijven, is gelijkheid een essentieel goed. Heldere, toegankelijke informatievoorziening en besluitvorming is voorwaardelijk aan deze gelijkheid om gelijkwaardigheid waar te maken.

Taakgroepen binnen het PBi

In essentie hebben we nu twee taakgroepen in deze initiële fase van het PBi: webbeheer en redactie.

Wanneer het PBi in grootte is toegenomen en duidelijke behoefte komt aan taakgroepen dan is de voorgestelde structuur zoals de basis structuur van de PBi nu. Mensen uit de kerngroep hebben een taakgroep onder hun aandachtsgebied zitten. Wanneer zich meer dan 12 taakgroepen gaan vormen dan wordt het tijd nog eens na te denken.

Bemensing van het PBi

Voor het moment wordt de bemensing vorm gegeven door mensen uit de aangesloten organisaties. De verwachting is dat het in de komende jaren zo zal doorgaan. Het is ook de samenwerkingsintentie die de mensen uit de verbonden organisaties hebben gekozen. Werken met de mensen die we hebben.

Naast deze constructie zal een formele constructie nodig zijn op termijn in verband met juridische aspecten van organisatie zijn. Voorzitter, Secretaris, Penningmeester zullen worden aangesteld. Zij zullen onderdeel uitmaken van de besluitvormende groep. Tegen die tijd zullen de formele juridische kaders strakker ingekleurd gaan worden. Dan zullen ook de diverse werkverbanden worden uitgebreid.

Vooralsnog zijn dit altijd mensen die tevens afgevaardigd zijn van de deelnemende organisaties. Mogelijk worden dit mensen die geheel gewijd zijn aan PBi als organisatie wanneer de organisatie zo groot wordt dat dit bij consent door alle aangesloten partijen wordt besloten.

Reacties zijn gesloten.

WordPress Login Beveiligd met Clef