Beëindiging van het Platform Basisinkomen

In vergadering bijeen op 25 september 2016 besloten de samenwerkende partijen het Convenant Platform Basisinkomen, zoals getekend op 5 juli 2015, te beëindigen. De samenwerking is niet tot stand gekomen zoals tot uiting gebracht in het convenant. Voor meer informatie over Basisinkomen, zie Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen http://basisinkomen.net  … Lees verder →

Een handreiking voor het voeren van de discussie bij de komende FNV avonden

Tussen 17 november en 4 december 2015 organiseert de FNV afd. UG (uitkeringsgerechtigden) op 18 plaatsen in Nederland informatie/discussie bijeenkomsten over het basisinkomen, onder de noemer: Een eerlijke(r) verdeling van werk en inkomen!   Is het basisinkomen een goed middel om dat te bewerkstelligen?   Of is het middel erger dan de kwaal? Aanmelden via ugowelkom@bg.fnv.nl met naam, adres en mailgegevens en naar welke plaats je wil gaan (zie voor de data en plaatsen helemaal onderaan)  Een eerlijke(r) verdeling van werk en inkomen! Werk en inkomen[i] is zo’n thema dat je aardig wat hoofdbrekens kan bezorgen. Zij hangen ongetwijfeld samen. Zijn zij echter een op een aan elkaar gekoppeld? Horen zij een op een aan elkaar gekoppeld te zijn? De dagelijkse werkelijkheid laat wat anders zien. Van het percentage wil ik afwezen. Een groot deel van het werk in de wereld wordt niet verricht in loondienst. Een groot deel wordt zelfs verricht zonder dat daar een financiële vergoeding tegen over staat. Waar gaat het nu om tijdens deze bijeenkomsten? Om een eerlijker verdeling van werk? Of om een eerlijker verdeling van inkomen? Het gaat natuurlijk om een eerlijker verdeling van loondienst. Laat loondienst zich wel anders regelen dan door het vrije spel op de markt … Lees verder →

Zonder basisinkomen geen participatiesamenleving

De focus op betaalde arbeid staat de participatiesamenleving in de weg. Is het basisinkomen dé oplossing? Neen. Het basisinkomen biedt kansen. Dé oplossing is een mentaliteitsverandering. Eerder deze week heb ik een handreiking geschreven voor mensen die deel willen gaan nemen aan de discussie avonden die de FNV op verschillende plaatsen in het land organiseert tussen 17 november en 4 december over het thema “Een eerlijke(r) verdeling van werk en inkomen”. Dit sluit aan bij de primaire impuls die tot het denken over een basisinkomen voor iedereen heeft geleid, namelijk “sociale zekerheid”. “Sociale zekerheid” moet hier breder worden opgevat dan alleen als het systeem dat wij hanteren voor sociale zekerheid voor mensen die anders geen middelen van bestaan zouden hebben, ook al ging het daar oorspronkelijk wel om. Het gaat hierbij ook om de vraag in wat voor wereld je wilt leven? In die van de ratrace? Ieder voor zich, god voor ons allen? Of in die waarin we zorg hebben voor elkaar en de gemeenschap als geheel. Een wereld waarin wij met elkaar delen en beheren wat ons in de schoot geworpen is aan materiële en immateriële “goederen”? De laatste 40 jaar heeft de discussie in Europa geleid tot een kristallisatie … Lees verder →

Basisinkomen is een mythe

Basisinkomen is een mythe. Al het gepraat over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen gaat over een drogbeeld, een waanbeeld, een mythe. Om te kunnen praten, discussiëren, debatteren over het OBi heb je op z’n minst een term nodig die de lading dekt. Nu dekt de term Onvoorwaardelijk Basisinkomen de verkeerde lading. Dat zie je aan de gesprekken, de discussies over het OBi. Waar het namelijk steeds over gaat in discussies en dergelijke is geld. Wanneer mensen willen leven gaat het nooit over geld. Zelfs kinderen die ooit geld gegeten hebben, houden daar snel mee op. Snoep en koek is veel lekkerder. Wat mensen nodig hebben om te leven gaat over eten, slapen, drinken, plezier maken, samen leven. Wat daar voor nodig is om die dingen mogelijk te maken, is werk. Werk dat elk mens dat redelijk uit de voeten kan, in staat is te verrichten. Wil je met anderen een gericht gesprek krijgen over jouw en hun levensonderhoud dan zul over levensonderhoud moeten praten. Want inkomen gaat over geld en van geld kun je nooit leven. Dus: hoe dan wel? … Lees verder →

Uitnodiging tot het deelnemen aan het congres ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de Vereniging Basisinkomen

De Vereniging Basisinkomen heeft het genoegen u uit te nodigen voor de viering van haar 25ste verjaardag op 29, 30 en 31 januari 2016 in Stayokay Maastricht, Maasboulevard 101, 6211 JW . Debat en feest De laatste tijd roept de definiëring van het begrip ‘basisinkomen’ vragen op door het gebruik van de term met een verschillende betekenis door uiteenlopende groepen als activisten, burgers, leden van gemeenteraden, wetenschappers, politici, opinieleiders. Ook de opkomst van allerlei initiatieven en experimenten rondom het basisinkomen ontneemt soms het zicht op een heldere omschrijving. De viering van de 25ste verjaardag willen we daarom aangrijpen om op een paar kwesties – die niet alleen relevant zijn voor de Nederlandse situatie maar ook voor BIEN en UBIE – eens wat dieper in te gaan. Het betreft voornamelijk vragen over de voor- en nadelen van de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen en vragen rond verwachtingen en beperkingen van de proefprojecten en experimenten met een “basisinkomen”. We hopen een interessant programma te bieden door deze problematiek uitgebreid te bespreken in een brede, internationale setting. Alle vrienden in Nederland en daarbuiten nodigen wij daarom uit mee te doen aan de discussies en de andere activiteiten, zodat wij van deze dagen een echt feestelijk en internationaal evenement kunnen maken. We … Lees verder →

Burgerinitiatief Basisinkomen 2018 van start

Betrokken bedrijfseconoom Johan Luijendijk is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief om het basisinkomen in 2018 in te voeren. Samen met duurzame durfdoener Pieter Parmentier zijn zij het burgerinitiatief basisinkomen2018 gestart onder het motto Iedere volwassene een basisinkomen en basiszorg voor iedereen. Zij laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar. Daarom zijn zij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018. Onderteken het Burgerinitiatief via http://basisinkomen2018.nl/ Nota Bene Dit is geen initiatief van de Vereniging Basisinkomen, wel zijn wij gesprekspartner geweest voor de start. Wat is een onvoorwaardelijk basisinkomen? lees hier: http://basisinkomen.net/obi/de-4-criteria-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/ … Lees verder →

Waar gaat het bij de beoogde experimenten met een onvoorwaardelijke bijstand over?

In steeds meer steden worden gespreksavonden georganiseerd om te peilen hoe de aanwezigen over een experiment met een onvoorwaardelijke bijstand.denken. Een experiment met … ? Ja, een experiment zoals een beetje, ongeveer met “De gemeente Utrecht start binnenkort een proef met hetbasisinkomen. Dit experiment krijgt de vorm van onvoorwaardelijke bijstand. Is zo’n pilot ook hier wenselijk of is er een specifieke lokale versie nodig?” GroenLinks claimt de eerste partij te zijn die op landelijk niveau pleitte voor een basisinkomen. De spraakverwarring is vanaf het begin al duidelijk. Ook al zet de inleider goed neer wat de term “basisinkomen”  oorspronkelijk bedoelt te zeggen. De vervuiling van de term blijft. Waarom zouden gemeentes een experiment met een onvoorwaardelijk uitkeringsbeleid willen? Gaat het hen toch vooral erom uit die fuik van de participatie-wet te komen, waarin zij door de veranderingen in de laatste tijd gevangen zijn? Gaat het hen er toch vooral om de hoeveelheid werk waarmee zij door deze veranderingen overbelast worden af te komen? Is het niet zo dat het initiatief voor het beoogde experiment in Utrecht uit de ambtenarij voortkwam? Steekt het hout om als politieke partijen te proberen elkaar de loef af te steken met betrekking tot wie er het eerst met het basisinkomen … Lees verder →

Het basisinkomen is te realiseren! Een verslag door Eric van Balkum.

  Afgelopen zondag toog ik naar discussiecentrum De Balie in Amsterdam voor een ‘dagje basisinkomen’. ’s Morgens stond de Algemene Ledenvergadering op de agenda. Maar voorafgaand daaraan presenteerden de vijf oprichtende organisaties het Platform Basisinkomen. Henrick Fabius proclameert het Platform Basisinkomen Nieuw Nederland Nu, EVS EcoVrede, Netwerk Politieke Innovatie, Dynamisch Nederland en de Vereniging Basisinkomen (VBi) herkennen zich in dezelfde definitie van het onvoorwaardelijk basisinkomen en besloten een convenant voor samenwerking op te stellen en te ondertekenen. Organisaties en groeperingen die het basisinkomen propageren zijn van harte uitgenodigd zich aan te sluiten, zoals het European Anti Poverty Network nog dezelfde dag deed. Bestuurslid Willem Gielingh presenteert het werkplan ‘Volg je hart, gebruik je hoofd!’ Tijdens de ALV bleek dat op diverse plaatsen in het land basisteams ontstaan voor het propageren van de goede zaak. Er werd levendig gediscussieerd over de vraag of de Vereniging de nadruk zou moeten leggen op de maatschappelijke implicaties (o.m. verbreding van het begrip ‘werk’) boven de financiële onderbouwing van het onvoorwaardelijk basisinkomen. De vergadering vond merendeels van wel. De middag bestond uit een congres met de prikkelende titel ‘Het basisinkomen is te realiseren!‘ Onder leiding van bestuurslid Joeri Oltheten gaven drie sprekers hun visie op deze stelling. Ger Jaarsma (Nederlandse Kredietbank) is naar eigen zeggen een van … Lees verder →